REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO, DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM www.sklep.hanplast.energy

1. Niniejszy regulamin określa  zakres i warunki świadczonych przez Sklep usług,  w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu, warunki zawarcia  umowy i realizację zamówienia.

2. Wszystkie Definicje zawarte w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco:

a) Regulamin - niniejszym dokument wraz z załącznikami i odnośnikami do niego zamieszonymi określający zakres u warunki realizacji zamówień i korzystania ze Sklepu

b) Sklep lub Hanplast Energy - właściciel i administrator – Hanplast Energy Sp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS : 0000276498, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85- 862 Bydgoszcz (adres do doręczeń), NIP:9671260980, REGON: 340284103, mail: sklep@hanplast.energy, tel.+48 52 511 97 12 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

c) klient oznacza podmiot na którego rzecz zgodnie z Regulaminem  mogą być świadczone usługi lub z którym może być zawarta umowa sprzedaży w ramach Sklepu. Sklep oferuje sprzedaż jedynie przedsiębiorcom, tj. osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej  prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością i posiadającą dla niej charakter zawodowy, w szczególności na podstawie wpisów przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  w odpowiednim rejestrze.

d) konto Klienta: oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel uruchomiony przez Hanplast Energy na jego rzecz, po wypełnieniu przez klienta formularza rejestracyjnego, prowadzone pod indywidualnym loginem i hasłem

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

• komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

• przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 31 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Opera w wersji 24 lub wyższej, Google Chrome w wersji 37 i wyższej.

• zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768

• system operacyjny Windows 8, Windows 7, Windows Service Pack 2, Windows XP Sp 3, OS X

• procesor AMD lub Intel minimum 800 mhz

• dostęp do poczty elektronicznej

• włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript


4. Hanplast Energy stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze  Sklepu, zapisywane są  na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie sklepu na urządzeniach klienta. Nie wpływa on na konfigurację urządzenia użytkownika. Korzystający  może wyłączyć mechanizm plików  „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze platformy sklepu.


REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5. Zamówienia w Hanplast Energy można składać poprzez stronę internetową www.sklep.hanplast.energy przez  24 godziny na dobę przez cały rok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 8:00 - 16:00

Usługi świadczone przez Hanplast Energy są dostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamówienia dot. innych krajów rozpatrywane są indywidualnie. 

W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające:  cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.


6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, o ile przy składaniu zamówienia nie oznaczono inaczej. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu przedpłaty zamówienia.


7. Przeglądanie asortymentu Hanplast Energy w Sklepie nie wymaga rejestracji, jednak dopiero po rejestracji klient może dokonać zamówienie oraz zobaczyć dostępne oferty promocyjne.


8. Rejestracja w Hanplast Energy( utworzenie konta) jest dobrowolne i bezpłatne jest jednak konieczne do dokonywania zakupów i korzystania z oferty Hanplast Energy po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez administratora sklepu.


9. W celu zarejestrowania się w Sklepie należy: wypełnić formularz rejestracyjny  wraz z podaniem: pełnej nazwy firmy, nr NIP, adresu, adresu mail oraz  numeru telefonu i przedmiot działalności.


10. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego administrator dokona weryfikacji zgłoszenia i w razie jego akceptacji przekaże indywidualne dane do logowania w Sklepie.


11. Klient po zweryfikowanej przez Administratora rejestracji on-line otrzymuje możliwość dokonywania zakupów w sklepie, poprzez wybieranie towaru i wkładanie go do koszyka.  Na podstawie dokonanego wyboru, generowana jest faktura proforma w celu dokonania płatności. Po wpłynięciu należności na konto generowana jest faktura oryginał i rozpoczyna się procedura logistyczna.


12. Otrzymane przez Klienta indywidualne  dane logowania są przeznaczone jedynie na potrzeby prowadzonej przez niego działalności i nie mogą być przekazywane innym podmiotom. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie otrzymanych danych osobom trzecim, w tym za poniesione przez Hanplast Energy szkody z tego tytułu, a także za działania swoich pracowników i współpracowników którym przedmiotowe dane zostały udostępnione.


13. Wszystkie informacje dot. funkcjonowania sklepu i zmian w jego działaniu będą przekazywać Klientom za pośrednictwem wiadomości mailowej podanej podczas rejestracji.


14. Klient przyjmuje do wiadomości, iż otrzymując dostęp do konta uzyskuje informacje handlowe, finansowe, organizacyjne, technologiczne i ekonomiczne otrzymywane w ramach współpracy handlowej z Hanplast Energy, bez względu na formę ich uzyskania. Klient zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich uzyskanych w trakcie współpracy informacji. W przypadku naruszenia tajemnicy, Hanplast Energy ma prawo dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzona przez ujawnienie tych informacji.


15. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie  do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.


16. Sklep przedstawia przykładowy asortyment jakim dysponuje Hanplast Energy.  Zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanego asortymentu lub jego czasowego ograniczenia, a także prawo do zmiany cen sprzedaży, czy innych parametrów oferowanych produktów takich jak: parametry techniczne, moc itp.


17. Przedstawione zdjęcia oraz opisy poszczególnych produktów mają jedynie charakter podglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego. W celu doboru odpowiedniego produktu klient powinien skonsultować swój wybór ze Hanplast Energy.  Hanplast Energy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uchybienia w tym zakresie.


18. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składa się jego realizacja tj.: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

A) Czas kompletowania zamówienia wynosi  około  7 dni  roboczych, chyba że zamówiony produkt posiada wydłużony termin dostępności

B)  Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbiory Produktu:

• Przesyłka kurierska

• odbiór osobisty w siedzibie Hanplast Energy

C) Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta.


19. Koszty dostawy ponosi klient, chyba iż Strony ustaliły inaczej.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wskazanego adresu dostawy. W przypadku podania nieprawidłowego adresu dostawy lub nieodebrania towaru we wskazanym terminie i adresie, wszelkie koszty ponosić będzie Klient.

20. Klient kupujący Moduły SW Premium BIFACIAL (HJT) zobowiązuje się do opłacenia kaucji zwrotnej w wysokości 480 zł netto (skrzynia drewniana), w którą zapakowane są panele do transportu, kaucja doliczana jest automatycznie w procesie zamówienia ww. produktów.  

W celu uzyskania zwrotu za kaucję, należy po montażu dostarczyć skrzynię do siedziby firmy Hanplast Energy ul. Paciorkiewicz 3, 85-862 Bydgoszcz. 

Procedura zwrotów: 

a) Klient, który posiada 1 skrzynię drewnianą, zwraca ją na swój koszt, bądź może skorzystać z transportu oferowanego przez  Hanplast Energy , który wynosi 380 zł netto za odbiór skrzyni z dowolnego miejsca w Polsce. 

b) Klient, który posiada 2 skrzynie i więcej, może je zwrócić nieodpłatnie. Będą one odbierane transportem z Hanplast Energy po wcześniejszym uzgodnieniu na koniec każdego kwartału. 

Zwrot kaucji będzie dokonany na konto bankowe klienta, z którego dokonał płatności za zamówienia, a do faktury zakupowej będzie wystawiona korekta. Kaucja zostanie zwrócona klientowi tylko za nieuszkodzone opakowanie. W przypadku uszkodzenia skrzyni zwrot kaucji będzie częściowy lub nie będzie należny. 


21. Procedura wykonania umowy  wydłuża się w przypadku wyrobów dostępnych na zamówienie oraz wyrobów z wydłużonym terminem dostępności. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w siedzibie Hanplast Energy w terminie przekazanym przez Sklep, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny orientacyjny termin.


22. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia  realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym adresem e-mail oraz numerem telefonu, a także dokonanie przedpłaty po otrzymaniu wystawionej przez Hanplast Energy faktury Proforma.


23. Klient dokonuje płatności w  formie przelewu na oznaczone w otrzymanej w fakturze proforma koncie bankowym.

24. Hanplast Energy może w każdej chwili zablokować dostęp do konta klienta.


REKLAMACJE

25. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona. Z uwagi na skierowanie oferty Sklepu jedynie do przedsiębiorców dokonujących nabycia towarów w celach zawodowych, Sprzedawca nie odpowiada za wady produktów wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową, o których mowa w Ustawie o prawach Konsumenta. Poszczególne elementy zakupione w sklepie www.sklep.hanplast.energy (moduły fotowoltaiczne, falowniki, konstrukcja itd.) objęte są gwarancjami udzielonymi przez producentów. Okresy na jakie zostały udzielone gwarancje producentów oraz szczegółowe zasady udzielonych przez nich gwarancji określają dokumenty gwarancyjne, które zostaną przekazane Kupującemu po dokonaniu transakcji wraz z przesyłką. W przypadku usterki zakupionego elementu, który jest objęty gwarancją producenta, Hanplast Energy może wesprzeć Kupującego w procesie zgłoszenia i usunięcia tej usterki przez producenta.


26. Klient po otrzymaniu towaru zapewnia na swój koszt i ryzyko  profesjonalny i zgody ze sztuką i wszelkimi uprawnieniami  montaż zakupionych produktów. Klient zobowiązany jest również do uwzględnianie wszelkich wymogów producenta wskazanych w otrzymanych wraz z towarem dokumentów takich jak np. karta gwarancyjna i warunki gwarancji, instrukcje, zalecenia. Klient ma świadomość, iż w przypadku niedostosowania się do wszelkich wytycznych producenta i  zasad prawidłowego montażu producent ma prawo odrzucić roszczenia z gwarancji.


27. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ograniczone jest jedynie do przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach wartości zakupionego/zamówionego towaru. Hanplast Energy nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów produkcyjnych w realizacji zamówień, opóźnień przesyłki oraz braku dostępności zamówionego towaru.


28. Klient po otrzymaniu towaru zobowiązany jest niezwłocznie sprawdzić otrzymaną przesyłkę. W przypadku zauważania jakichkolwiek nieprawidłowości lub wad powinien spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera, a także niezwłocznie przesłać jego kopię do Hanplast Energy wraz z dokumentacją zdjęciową przesyłki i uszkodzeń. W przypadku nie dopełnienia tych formalności Hanplast Energy zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


29. Ceny wszystkich wyrobów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT, wyrażone są w walucie polskiej PLN.


30. Do każdej przesyłki jest dołączona faktura VAT, na dane rejestracyjne zgodne z posiadanym przez Klienta koncie.- Faktura będzie dostępna w panelu klienta do pobrania w formacie pdf, nie będzie ona dołączona do przesyłki, istnieje również możliwość przesłania faktury w formie papierowej pocztą tradycyjną na indywidualną prośbę klienta.


31. Istnieje możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.


32. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr +48 52 511 97 12


33. Zmiana Regulaminu:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.


34.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

d) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiegoROZSTRZYGANIE SPORÓW


35. Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.