POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy www.sklep.hanplast.energy  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i szanując ich prywatność oparty jest na odpowiednich przepisach prawa, w szczególności:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. 

Korzystanie z platformy Sklepu jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL

I. Administratorem danych  i jednocześnie właścicielem  platformy www.sklep.hanplast.energy jest: Hanplast Energy  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS : 0000276498, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Wł. Paciorkiewicza 3, 85- 862 Bydgoszcz (adres do doręczeń), NIP:9671260980 REGON: 340284103, zwanym dalej Hanplast Energy


II. Hanplast Energy w ramach funkcjonowania Sklepu zbiera informacje dotyczące użytkowników, wraz z innymi danymi niezbędnymi  do sporządzenia i zawarcia umowy, realizacji zobowiązań w niej zawartych oraz przestrzegania ciążących na nim obowiązków prawnych. Przetwarzaniu podlegać też będą dane zebrane w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy, a które będą przetwarzane w celach określonych poniżej. 


III. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) zawarcia  umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO); 

b) wykonania zawartej umowy, a w szczególności do realizacji zadań w niej zawartych (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO); 

c) zawarcia innych umów dotyczących usług suplementarnych i dodatkowych, (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO); 

d) w przypadku,  skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez Administratora, przekazanie  danych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe należyte świadczenie usług, wykonanie umowy lub jej zawarcie;   

e) prowadzenia ewidencji osób współpracujących, w tym również ewidencji w systemach informatycznych Administratora, na potrzeby realizacji zawartych umów (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym) (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO), 

f) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, m.in. dokonywanie przelewów z tyt. realizacji umowy, wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywania przez okres przewidziany prawem (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO); 

g) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków sprawozdawczych wobec innych organów, a w szczególności w celu wypełnienia obowiązków raportowania i przekazywania danych do odpowiednich organów sprawujących nadzór nad działalnością Administratora, np.: Urzędu Skarbowego,(zgodnie z art. 6 ust. 1 c) RODO); 

h) zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu, w tym w celu dochodzenia roszczeń, procesów windykacyjnych oraz sprzedaży wierzytelności przysługujących wobec Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO); 

i) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora.  Cel ten mieści się  w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Udzielona zgoda na marketing bezpośredni może być przez Pana/Panią w każdym czasie odwołana (zgodnie z  art. 6 ust. 1 f) RODO); 

j) prowadzenia badań i analiz statystycznych (zgodnie z  art. 6 ust. 1 f) RODO); 

k) przechowywania danych dla spełnienia obowiązków archiwizacyjnych (zgodnie z  art. 6 ust. 1 c) i f) RODO); 


IV. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w zakresie niezgodnym z celami przetwarzania. 

Udostępnianie Danych osobowych 


V. Dane osobowe mogą zostać udostępnione: 

- organom państwowym, zwłaszcza tym czuwającym nad poprawnością realizacji zawartej umowy (w tym., m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz  organom takim jak: przykładowo Policja, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji  Należy wskazać, iż część przepisów prawa wymaga od Administratora aktualizowania zebranych danych osobowych; 

- podmiotom, w tym firmom obsługującym platformy teleinformatyczne Administratora jak np. ISAPS czy ONTE czy też udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla utrzymania platform i aktualności danych na nich zawartych; 

- podwykonawcom Administratora, którzy wspierają procesy realizowane przez Administratora w ramach zawartej umowy np.: podmiot, odrębny od Administratora, a będący właściciel infrastruktury, do której dostęp może być ograniczony za pomocą listy obecności oraz osoby nadzorującej;  

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, ochronę obiektów, pomoc podatkową czy rachunkową.  W tych zakresach zaznaczamy, iż część z tych podmiotów po  przekazaniu im danych stanie się  osobnym, nowym administratorem (nie każdy z tych podmiotów będzie miał obowiązek poinformowania Pani/a o przetwarzaniu danych np. z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową).  

W tej grupie będą też podmioty nabywające dane osobowe od Administratora celem uzyskania od Pana/Pani wierzytelności, o ile takie powstaną na gruncie wykonywania zawartych umów. Podobnie, w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora, spowodowanego koniecznością obrony, ustalenia i dochodzenia roszczeń, Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do ubezpieczyciela Administratora, czy też brokera/pośrednika ubezpieczeniowego w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla realizacji tego interesu prawnego i np. w związku z tym dla wypłaty ubezpieczenia. Zaznaczamy, ponadto że obecnie nie zamierzamy  przekazać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a więc poza terytorium Unii Europejskiej i pozostałych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego jak Liechtenstein, Norwegia, Islandia. O wyjątkach od tej zasady zostanie Pan/ Pani odpowiednio poinformowany/a. 


VI. Sklep, zgodnie z Ustawą Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies zawierających dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania; 

2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane; 

3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika; 

Hanplast Energy wykorzystuje następujące typy plików cookies: sesyjne, trwałe, wydajnościowe własne, zewnętrzne, funkcjonalne, niezbędne itp.

W ustawieniach przeglądarki użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenie dostępu plików cookies. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies, może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z serwisu.


VII. Dane osobowe użytkowników gromadzone są w następujących przypadkach:

a) wysyłania zgłoszenia rejestracyjnego do skorzystania z platformy Hanplast Energy poprzez uzyskanie indywidualnych danych logowania

b) składania zamówień w Sklepie, w celu wykonania zawartej umowy

c) subskrypcji Newslettera


VIII. Podanie danych przez użytkowników jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania uniemożliwi to założenie konta klienta i składanie zamówień


IX. W przypadku wysłania zgłoszenia rejestracyjnego do Hanplast Energy, użytkownik zobowiązany jest podać: pełną nazwę firmy, nr NIP, adres firmy, adresu mail oraz  numeru telefonu i przedmiot działalności, a w razie złożenia zamówienia dodatkowo adres dostawy


X.W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter, klient podaje adres e-mail na który chce otrzymywać informacje handlowe i oferty.


XI. Niektóre dane osobowe użytkowników mogą być również wykorzystywane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń przez Hanplast Energy w związku z korzystaniem z usług Sklepu.


XII. Dane osobowe Klientów przechowywane będą:

- do czasu wykonania umowy, w ramach uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane  tak długo jak interes ten istnieje, a w przypadku roszczeń - do czasu ich wygaśnięcia lub  przedawnienia, w szczególności w celu realizacji przepisów podatkowych, księgowych czy rachunkowych,

- dane wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego będą przechowywane przez okres trwania umowy, o ile nie zostanie wyrażony sprzeciw. W tej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania danych w tym zakresie; 

- w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania albo do upływu czasu, na jaki zgoda została udzielona. 


XIII. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane firmom kurierskim wykonującym usługi przewozu w związku z zawartą umową, tj dostarczeniem zamówionych towarów.


XIV. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

• dostępu do danych;

• sprostowania danych;

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

• cofnięcia udzielonej zgody, skutecznego od momentu powiadomienia Hanplast Energy Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Pragniemy jednak podkreślić, iż powyższa decyzja nie wpływa na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem (np. przechowywanie, modyfikowanie, usunięcie danych czy wykorzystanie ich w celu, zgodnym z wyrażoną zgodą), których dokonano przed jej wycofaniem. 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• przenoszenia danych tj. prawo otrzymania danych osobowych,  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te można przesłać  innemu administratorowi danych lub zażądać, przesłania  do innego administratora. Administrator wykona żądanie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

• prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.  


XV. Zarządzanie bezpieczeństwem. 

Administrator sklepu udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, korzystając z: 

- Certyfikatu SSL na stronach Sklepu w miejscu występowania danych osobowych

- zabezpieczeń zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem

- szyfrowania danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z usług Sklepu Internetowego.

- dostęp do konta użytkownika jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

XVI. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Hanplast Energy poinformuje użytkowników z wyprzedzeniem.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.